فصل دوم ابزار دقیق - تجهیزات اندازه گیری و کنترل دبی

در این بخش روش های اندازه گیری دبی و روش های کالیبراسیون دبی سنج ها (Flowmeters) را با یکدیگر بررسی خواهیم کرد. روش های زیادی برای اندازه گیری دبی وجود دارند که برخی از آن ها کاملا مکانیکی و برخی کاملا الکتریکی هستند. مهم ترین و مرسوم ترین این روش ها را در این قسمت به شما معرفی می شوند.

1. دبی سنج های مبتنی بر اختلاف فشار (Differential Pressure Flowmeters):

در این روش یک مانع با مشخصات معلوم در مسیر عبور سیال ایجاد می شود. با اندازه گیری اختلاف فشار ایجاد شده در دو طرف مانع (وسیله ایجاد اختلاف فشار)، می توانید دبی سیال را با استفاده از روابط حاکم بدست آوردید. 

بنابراین در دبی سنج های مبتنی بر این روش، دو قسمت اصلی وجود دارد که عبارتند از وسیله ایجاد اختلاف فشار و وسیله اندازه گیری اختلاف فشار هستند. برای اندازه گیری اختلاف فشار می توان از روش های مختلفی که در قسمت های قبل معرفی شدند، استفاده کنید. برای ایجاد اختلاف فشار تکنیک های مختلفی وجود دارد که در این قسمت مهمترین آن ها را با یکدیگر بررسی می کنیم.

1.1. اریفیس (Orifice):

اریفیس جزو قدیمی ترین روش های اندازه گیری دبی است. در این روش، جریان سیال از مجرایی که از سطح مقطع جریان اصلی کوچک تر است، عبور داده می شود. اختلاف فشار ایجاد شده، توسط یک وسیله اندازه گیری اختلاف فشار، اندازه گیری شده و دبی سیال با استفاده از روابط حکم بدست می آید. در شکل زیر یک اریفیس را ملاحظه می کنید.

اریفیس
اساس کار اریفیس

طبق شکل زیر جزئیات صفحه اریفیس از نوع هم مرکز را مشاهده می کنید. سوراخ Vent در شکل زیر برای حالاتی است که جریان حاوی حباب های گاز باشد و سوراخ Drain برای مواردی است که در جریان گاز، احتمال وجود مایع یا کندانس وجود داشته باشد. در صورت تعبیه این سوراخ ها در صفحه اریفیس باید اثر آن ها را نیز به حساب آورید. 

جزئیات صفحه اریفیس

2.1. ونتوری (Venturi):

دو اشکال عمده اریفیس، افت فشار زیاد آن و امکان بلوکه شدن مسیر در صورت وجود مواد زاید است. یکی دیگر از روش های مبتنی بر اختلاف فشار که مشکلات فوق را ندارند؛ ونتوری است. ساختمان یک ونتوری را در شکل زیر مشاهده می کنید.

ساختمان ونتوری

به دلیل شکل خاص ونتوری، در قسمت واگرای آن بازیابی فشار انجام شده و فشار خروجی تا مقدار زیادی به فشار ورودی نزدیک می شود.

3.1. نازل (Nozzle):

ونتوری با وجود افت فشار کمتر نسبت به اریفیس، طول زیادی را اشغال می کند. دلیل این امر محدودیت در افزایش زوایای ورودی (همگرایی) و خروجی (واگرایی) است، زیرا در صورت عدم توجه به این امر افت فشار آن افزایش می یابد. روش دیگری که دارای مزایای توام اریفیس و ونتوری است، نازل است که دو نمونه آن را در شکل زیر مشاهده می کنید.

نازل

4.1. وی - کن (V-Cone):

یکی دیگر از روش های نسبتا جدید در دسته بندی دبی سنج های اختلاف فشاری، وی – کن است. در شکل زیر اساس کارکرد این دبی سنج را مشاهده می نمائید.

دبی سنج نوع وی کن

از جمله مزایای این نوع دبی سنج نسبت به اریفیس می توان به موارد زیر اشاره کرد:

5.1. لوله پیتو (Pitot Tube):

اساس کار لوله پیتو بر تعریف فشار استاتیک، دینامیک و سکون قرار دارد که در قسمت قبل و در بخش تعاریف اولیه با یکدیگر بررسی کردیم.

با تعیین اختلاف فشار سکون و استاتیک می توان سرعت سیال را بدست آورد. در این طرح که لوله پیتو – استاتیک یا به اختصار لوله پیتو نامیده می شود، از دو لوله هم مرکز به جای دو لوله مجزا استفاده می شود.

لوله پیتو

دقت کندی که سرعت بدست آمده رو این روش، سرعت نقطه ای است. از آنجا که سرعت در نقاط مختلف لوله یا کانال ثابت نیست، برای تعیین دبی، باید سرعت متوسط سیال را در سطح مقطع عبور جریان ضرب کرد.

6.1. لوله پیتو متوسط گیر (Averaging Pitot) یا آنوبار (Annubar):

در این روش با عبور جریان سیال از اطراف یک مانع که بر سر راه جریان قرار دارد، فشارهای متفاوتی در جلو و پشت مانع ایجاد می شود که اختلاف آن ها متناسب با سرعت یا دبی سیال است. با اندازه گیری اختلاف این دو فشار توسط یک ترانسمیتر اختلاف فشار، دبی سیال تعیین می شود.

اساس کار آنوبار
آنوبار

کاربرد آنوبار چیست؟

کاربرد آنوبار در لوله ها و کانال های با قطر زیاد است، زیرا در انی موارد نصب انواع دیگر دبی سنج ها بسیار مشکل و زمان بر است.

مزایای آنوبار چیست؟

ترانسمیتر اختلاف فشار می تواند بطور مستقیم در کنار آنوبار یا در فاصله ای از آن قرار گیرد.

ترانسمیتر اختلاف فشار می تواند بطور مستقیم در کنار آنوبار یا در فاصله ای از آن قرار گیرد.

2. دبی سنج های با سطح متغیر (Variable Area Flowmeter):

در این روش که تحت نام روتامتر (Rotameter) نیز شناخته می شود، جریان سیال مطابق شکل زیر بصورت قائم، از پایین به بالا از درون یک لوله شفاف مخروطی عبور داده می شود. در داخل این مخروط یک شناور (Float) قرار دارد که جرم حجمی آن از جرم حجمی سیال بیشتر است. افزایش دبی سیال باعث حرکت شناور به سمت بالا می شود. بنابراین موقعیت شناور معیاری از مقدار دبی سیال خواهد بود.

اساس کار روتامتر

تصویر دو نوع روتامتر با بدنه پلیمیری (سمت راست) و شیشه ای (سمت چپ) را مشاهده می کنید.

روتامتر بدنه پلیمری
روتامتر بدنه شیشه ای

در مواردی که فشار و دمای سیال زیاد باشد از نوع دیگری از روتامتر استفاده می شود که به روتامتر با بدنه فلزی مرسوم است. در شکل زیر این نوع روتامتر را ملاحظه می کنید. حرکت گوی توسط آهنربایی که در داخل آن قرار داده شده است، به آهنربای دیگری که در بیرون لوله نصب شده و به عقربه نشان دهنده متصل است، انتقال می یابد.

روتامتر بدنه فلزی
روتامتر کنار گذر

کاربرد روتامتر چیست؟

از روتامترها معمولا برای اندازه گیری دبی مایعات و گازها در سایزهای تا 2 اینچ استفاده می شود. برای سایزهای بزرگتر، از روتامتر بصورت موازی با یک اریفیس (روتامتر کنار گذر) نیز برای نشان دادن دبی مسیر اصلی (اریفیس) استفاده کرد. در این صورت روتامتر نقش نشان دهنده را برای اریفیس ایفا می کند.

3. دبی سنج های مبتنی بر سرعت سیال

دسته سوم دبی سنج ها از تغییرات سرعت سیال برای ایجاد یک خروجی متناسب استفاده می کنند. دبی سنج های زیادی در این دسته قرار می گیرند که در این قسمت برخی از آن ها را با یکدیگر بررسی می کنیم.

1.3. دبی سنج توربینی (Turbine Flowmeter):

در این روش با عبور جریان سیال از روی یک پروانه (روتور)، این پروانه به چرخش در می آید. از آنجا که سرعت دورانی پروانه متناسب با مقدار سرعت سیال است، می توان با اندازه گیری سرعت دورانی آن، مقدار دبی را بدست آورد.

دبی سنج توربینی
اساس کار دبی سنج توربینی

کاربرد دبی سنج توربینی چیست؟

اندازه گیری دبی مایعات با ویسکوزیته کم و گازهای تمیز از جمله کاربردهای این فلومترها است. نوع خاصی از این فلومترها تحت عنوان کنتور توربینی در اندازه گیری دبی (حجم) گاز طبیعی نیز به کار می رود.

دبی سنج توربینی نوع insertion

یکی از دستگاه های دیگری که اساس کار آن تقریبا با روش بالا مشابه است، بادسنج پره ای (Vane Anemometer) است. از این دستگاه برای اندازه گیری سرعت یا دبی هوای ورودی به یک مجزا (ورودی یک فن یا کانال) یا خروجی از یک مجرا (خروجی یک فن یا کانال) استفاده می شود. در این روش جریان هوای عبور یافته از روی یک پروانه باعث چرخاندن آن می شود.

هرچه سرعت هوا بیشتر باشد، سرعت دورانی پروانه نیز بیشتر خواهد بود. بنابراین با اندازه گیری سرعت دورانی پروانه می توان سرعت هوا را بدست آورد. با معلوم بودن سرعت هوا، دبی قابل تعیین است.

بادسنج پره ای

2.3. دبی سنج ورتکس (Vortex Flowmeter)

در این نوع دبی سنج ها با عبور جریان سیال از روی یک مانع (Vortex Shedder) گردابه هایی بصورت نوسانی در پشت (پایین دست) مانع بوجود می آیند که فرکانس تولیدی آن ها متناسب با سرعت سیال است. با اندازه گیری فرکانس ایجاد این گردابه ها مقدار دبی بدست می آید.

کاربردهای دبی سنج ورتکس چیست؟

اندازه گیری دبی گازها، بخار و آب مقطر از جمله کاربردهای مرسوم این دبی سنج ها است. همچنین از این دبی سنج ها می توان برای اندازه گیری دبی مایعات با ویسکوزیته پایین استفاده کرد. 

اساس کار دبی سنج ورتکس
دبی سنج ورتکس

3.3. دبی سنج مغناطیسی یا الکترومغناطیسی (Magnetic Flowmeter)

در این نوع دبی سنج ها با عبور جریان مایع از یک میدان مغناطیسی، جریان الکتریکی در مایع القا می شود که متناسب با سرعت (دبی) آن است. با اندازه گیری این جریان الکتریکی مقدار دبی بدست می آید.

اساس کار دبی سنج مغناطیسی
دبی سنج مغناطیسی

کاربرد دبی سنج مغناطیسی یا الکترومغناطیسی چیست؟

کاربرد عمده این روش در اندازه گیری دبی مایعاتی است که هادی الکتریسیته باشند. اندازه گیری دبی آب معمولی، مایعاتی که در صنایع غذایی به کار می روند و اسیدها، از جمله کاربردهای مرسوم این دبی سنج هستند.

مایعات نفتی و آب مقطر، هادی الکتریسیته نیستند، بنابراین با استفاده از این روش نمی توان دبی آن ها را بدست آورد. معمولا این دبی سنج ها از نظر نوع نصب می توانند به صورت In-Line و Insertion باشند. در شکل های زیر این دو نوع دبی سنج را می توانید ملاحظه کنید. 

دبی سنج مغناطیسی یکپارچه
دبی سنج مغناطیسی in-line با نشان دهنده مجزا

4.3. دبی سنج التراسونیک نوع داپلر (Doppler Ultrasonic Flowmeter)

در این نوع دبی سنج، با ارسال امواج التراسونیک به داخل لوله، اختلاف فرکانس ارسال شده با فرکانس برگشتی حاصل از برخورد این امواج با مواد معلق داخل سیال اندازه گیری می شود.با اندازه گیری این اختلاف فرکانس مقدار دبی سیال بدست می آید.

کاربرد دبی سنج التراسونیک نوع داپلر چیست؟

با توجه به اساس کار این دبی سنج مشخص است که کاربرد آن در مواردی است که ذرات معلق یا حباب به میزان کافی در سیال وجود داشته باشند. کاربرد عمده این روش در اندازه گیری دبی مایعات در داخل لوله ها بدون تماس با سیال و قطع لوله و توقف جریان سیال داخل لوله است.

دبی سنج التراسونیک

5.3. دبی سنج التراسونیک نوع زمان گذر (Transit Time Ultrasonic Flowmeter):

در این روش با ارسال امواج التراسونیک به داخل لوله اختلاف زمان ارسال (رفت) و برگشت امواج اندازه گیری می شود. در قطر ثابت لوله، اختلاف زمان فوق تابعی از سرعت یا دبی سیال است.

اساس کار دبی سنج التراسونیک نوع زمان گذر
دبی سنج التراسونیک نوع زمان گذر

کاربرد دبی سنج التراسونیک نوع زمان گذر چیست؟

کاربرد عمده این روش در اندازه گیری دبی مایعات در داخل لوله ها بدون تماس با سیال و قطع لوله و توقف جریان سیال داخل لوله است.

این دبی سنج ها برای مایعات معمولا بصورت clamp on به کار می روند. سازندگان معدودی نیز موفق به ساخت فلومترهای clamp on برای گازها شده اند.در سال های اخیر برای اندازه گیری دبی گازها (به عنوان مثال گاز طبیعی)، از دبی سنج های نوع multi beam استفاده می شود. این دبی سنج ها که نمونه ای از آن را در شکل زیر ملاحظه می کنید، به صورت in-line در خط لوله نصب می شوند.

4. دبی سنج های جرمی (Mass Flowmeters):

دبی سنج هایی که در بخش های قبلی معرفی کردیم، عموما برای تعیین دبی حجمی به کار می روند. در صورتیکه بخواهیم با این دبی سنج ها دبی جرمی را بدست آوریم، باید مقدار دبی حجمی را در جرم حجمی سیال ضرب کنیم. اگر جرم حجمی سیال مشخص (و ثابت) نباشد، مقدار آن را باید به طور مستقیم (توسط دستگاه های سنجش دانسیته) یا غیر مستقیم (به عنوان مثال با اندازه گیری فشار و دما گاز) بدست آورید. در مقابل، روش هایی وجود دارند که بطور مستقیم دبی جرمی را اندازه گیری می کنند. در ادامه دو نمونه از این دبی سنج ها را به شما معرفی می کنیم.

دبی سنج جرمی

1.4. دبی سنج های کوریولیس (Coriolis Flowmeters)

در این نوع دبی سنج ها با عبور جریان سیال از یک لوله منحنی شکل که با فرکانس معینی در حال نوسان است، به این لوله نیرویی اعمال شده که باعث زاویه پیدا کردن صفحه لوله نسبت به افق می شود. میزان این نیرو و زاویه حاصله متناسب با دبی جرمی سیال است. در شکل زیر تصویر یک فلومتر جرمی را مشاهده می نمائید.

دبی سنج کوریولیس
اساس کار دبی سنج کوریولیس

کاربرد دبی سنج های کوریولیس چیست؟

اندازه گیری دبی جرمی مایعات، با صحت بسیار بالا از جمله کاربردهای مهم این فلومترهاست. البته در اندازه گیری دبی گازهای با فشار بسیار بالا نیز از این روش می توان استفاده کرد که نمونه ای از کاربرد مرسوم آن را میتوانید در ایستگاه های گاز طبیعی (پمپ گاز) بافت کنید. برخی از سازندگان بجای لوله خمیده از لوله مستقیم استفاده می کنند که دارای افت فشار کمتر است.

2.4. دبی سنج های حرارتی (Thermal Mass Flowmeters)

در این نوع دبی سنج ها با عبور جریان گاز از درون یک لوله توان حرارتی مشخصی به آن اعمال می شود. ابن توان باعث افزایش دمای سیال می شود. از آنجا که افزایش دما متناسب با دبی جرمی گاز است، می توان با اندازه گیری میزان افزایش دما، دبی جرمی را بدست آورد. معمولا این فلومترها برای اندازه گیری دبی های پایین استفاده می شود.

دبی سنج حرارتی
دبی سنج حرارتی

کاربرد دبی سنج های حرارتی چیست؟

این دبی سنج ها را می توانید بصورت insertion برای اندازه گیری دبی گازها در کانال های با مقطع بزرگ مورد استفاده قرار دهید.

5. دبی سنج های جابجایی مثبت (Positive Displacement Flowmeters)

در این نوع دبی سنج ها با عبور جریان مایع از بین دو چرخ دنده، پیستون یا روتور، روتورها به گردش در می آیند. با اندازه گیری سرعت دورانی روتورها مقدار دبی بدست می آید. از این دبی سنج ها معمولا تحت عنوان PD meter نام برده می شود.

کاربرد عمده دبی سنج های جابجایی مثبت چیست؟

کاربرد عمده این روش، اندازه گیری دبی مایعات با ویسکوزیته بالا است. در تصویر زیر چند نمونه از این دبی سنج را ملاحظه می کنید.

دبی سنج جابجایی مثبت
اساس کار دبی سنج جابجایی مثبت
چند نوع دبی سنج جابجایی مثبت

6. سوئیچ دبی (Flow Switch)

اگرچه امکان اضافه کردن آلارم یا سوئیچ برای اغلب دبی سنج ها مقدور است، ولی برخی وسایل خاص نیز که صرفا به عنوان سوئیچ (نه نمایش) طراحی شده اند نیز وجود دارد.

فلوسوئیچ
نوع دیگری فلوسوئیچ

7. اندازه گیری دبی در کانال های روباز

منظور از کانال روباز مقطعی است که سیال (مایع) در آن تحت فشار نباشد. در این صورت جریان مایع تحت اثر ثقل یا جاذبه بر قرار می شود. به عنوان نمونه هایی از این جریان می توانیم به جریان آب در کانال های آبیاری، فاضلاب و لوله هایی که مایع در آن پر نیست، اشاره کنیم.

روش های متفاوتی برای اندازه گیری دبی در این کانال ها وجود دارد که در تصاویر زیر آن ها نشان داده ایم . عکس اول به پارشال فلوم (Parshall Flume) موسوم است. در این روش با کم کردن سطح عبوری مایع ارتفاع آن تغییر می کند. با اندازه گیری تغییر ارتفاع، با استفاده از روابط موجود می توانید دبی را محاسبه کنید.

اندازه گیری دبی در کانال روباز توسط پارشال فلوم و سرریز
انواع مقطع سرریز

روش دوم که در تصویر زیر مشاهده می کنید، به سرریز (Weir) موسوم است. در این روش یک مانع با شکل مجرای خاص مانند مثلث، مستطیل، دایره یا … (در شکل زیر این مجرا مثلثی است – با توجه به شکل حالا ممکنه مستطیل باشه یا چیز دیگه) بر سر راه جریان مایع تعبیه می شود. با افزایش دبی، ارتفاع مایع بالادست سر ریز افزایش می یابد. با اندازه گیری افزایش ارتفاع، با استفاده از روابط موجود می توانید دبی مایع را محاسبه کنید.

8. اندازه گیری دبی مواد جامد

یکی از روش های اندازه گیری دبی مواد جامد، تسمه نقاله است. در این روش با اندازه گیری وزن واحد طول و سرعت خطی تسمه نقاله و ضرب آن ها در یکدیگر مقدار دبی جرمی بدست می آید. وزن واحد طول معمولا توسط load cell تعیین می شود.

اساس کار دبی سنج مواد جامد

9. کالیبراسیون وسایل اندازه گیری دبی

در این قسمت روش های کالیبره کردن دبی سنج ها را با یکدیگر بررسی خواهیم کرد.

1.9. روش حجمی با استفاده از مخازن مدرج

از این روش برای کالیبره کردن دبی سنج های مایعات استفاده می شود. در این روش مایعی که کالیبراسیون با آن انجام می پذیرد (معمولا آب)، پس از عبور از دبی سنج تحت تست، وارد مخازن اندازه گیری حجم می شود. شکل این مخازن به گونه ای است که قسمت بالای آن ها دارای سطح مقطع کمتری است. این امر باعث کاهش خطای اندازه گیری می شود. با تقسیم حجم آب بر زمان جمع آوری آن، دبی مرجع را می توانید بدست آورید و با مقداری که دبی سنج تحت تست نشان می دهد، مقایسه کنید.

2.9. روش حجمی با استفاده از Bell Prover

از این روش برای کالیبره کردن دبی سنج های گازها استفاده می شود. مطابق شکل زیر این دستگاه شامل یک مخزن استوانه ای است که در داخل آن مایعی مانند روغن قرار دارد و یک مخزن استوانه ای دیگر با قطر کمتر بصورت معکوس در آن آویزان است. 

وزن این مخزن توسط وزنه هایی که از طریق یک قرقره و طناب به آن متصل است، تحمل می شود. با بالا بردن استوانه داخلی و رها کردن آن، هوای (داخل استوانه از دبی سنج تحت تست عبور داده می شود. از طرفی در حین تخلیه هوای داخل مخزن، حجم هوای خالی شده اندازه گیری می شود. با تقسیم این حجم بر زمان اندازه گیری، می توانید دبی مرجع را بدست آورید و با مقدار نشان داده شده توسط دبی سنج مرجع مقایسه کنید.

کالیبراسیون دبی سنج توسط bell prover

از این روش می توانید در جهت معکوس نیز استفاده کنید، به این معنی که با نصب یک دمنده در ورودی سیستم، هوا را به داخل مخزن بدمید. در این صورت می توانید حجم هوا را حین بالا رفتن استوانه اندازه گیری کنید.

3.9. روش حجمی با استفاده از Piston Prover

از این روش نیز برای کالیبره کردن دبی سنج های گازها استفاده می شود. همانطور که در شکل زیر مشاهده می کنید، در این روش جریان هوا از طریق یک شیر چهار راهه به پشت یک پیستون انتقال می یابد و آن را در درون سیلندر به سمت جلو حرکت می دهد. این حرکت پیستون باعث هدایت هوای جلوی سیلندر به دبی سنج تست می شود. 

بر روی سیلندر این دستگاه تعدادی سنسور نصب شده که موقعیت پیستون را تعیین می کنند. با اندازه گیری حجم جارو شده توسط پیستون و تقسیم آن بر زمان متناظر، دبی مرجع را می توانید بدست آورید و با مقدار نشان داده شده توسط دبی سنج تست مقایسه کنید. پس از طی کورس کامل، با تغییر وضعیت شیر چهار راهه پیستون به موقعیت اولیه باز می گردد.

کالیبراسیون دبی سنج توسط piston prover

4.9. روش حجمی با استفاده از Pipe Prover

این روش از جهاتی به حالت قبل شباهت دارد، با این تفاوت که به جای پیستون از یک کره استفاده می شود که در اثر جریان سیال در یک لوله به حرکت در می آید. با استفاده از حجم بین دو حسگر و زمان طی شده می توانید دبی مرجع را بدست آوردید و با مقدار نشان داده شده توسط دبی سنج تحت تست مقایسه کنید.

کالیبراسیون دبی سنج توسط pipe prover

5.9. روش حجمی با استفاده از حباب صابون (Soap Film Method)

در این روش که برای کالیبراسیون دبی سنج های گاز با ظرفیت پایین استفاده می شود، جریان سال پس از عبور از دبی سنج تحت تست وارد یک استوانه (معمولا شیشه ای) می شود و در اثر تماس با سطح یک مایع کف کننده، حبابی را با خود به بالا هدایت می کند. با اندازه گیری زمان طی شده برای این حباب بین دو حسگری که در این روش وجود دارد و معلوم بودن حجم بین دو نقطه مقدار دبی مرجع را می توانید بدست آورید.

کالیبراسیون دبی سنج توسط حباب صابون

6.9. مقایسه با دبی سنج مرجع

این روش نسبت به روش های قبل ساده تر است و می توانید از آن برای کالیبراسیون دبی سنج های گاز و مایع استفاده کنید. در این روش سیالی که کالیبراسیون با آن انجام می شود (معمولا آب برای کالیبراسیون دبی سنج های مایعات و هوا برای کالیبراسیون دبی سنج های گازها) را از دبی سنج مرجع و دبی سنج تحت تست که به صورت سری نصب شده اند، عبور دهید و مقادیر نشان داده شده آن ها را با هم مقایسه کنید.

در استفاده از این روش باید به چند نکته زیر توجه داشت:

7.9. روش وزنی

این روش مشابه حجمی با مخزن مدرج است. با این تفاوت که بجای حجم مایع جمع آوری شده، جرم مایع اندازه گیری شده و سپس با تقسیم آن بر زمان، دبی مرجع (بصورت جرمی) بدست می آید. معمولا دقت این روش از روش حجمی بیشتر است. روش کالیبراسیون وزنی می تواند به دو صورت استاتیک و دینامیک صورت گیرد.

در روش استاتیک پس از تنظیم دبی در میزان مورد نظر، مسیر جریان سیال توسط یک شیر تغییر مسیر از مخزن ذخیره اصلی به مخزن توزین (مخزن جمع آوری) هدایت می شود. پس از جمع آوری وزن معینی از مایع، مسیر جریان مجددا به مخزن ذخیره اصلی هدایت می شود. دبی جرمی سیال را می توانید با تقسیم وزن مایع جمع آوری شده بر زمان بدست آوردید. برای بدست آوردن دبی حجمی، مقدار فوق را باید بر جرم حجمی مایع تقسیم کنید.

کالیبراسیون دبی سنج توسط روش وزنی استاتیک

در روش دینامیک از شیر تغییر مسیر استفاده نمی شود و با نصب یک لود سل در زیر مخزن توزین، می توانید دبی را تعیین کنید.

کالیبراسیون دبی سنج توسط روش وزنی دینامیک

8.9. نازل صوتی (Sonic Nozzle)

نازل صوتی یکی از روش های کالیبره کردن دبی سنج های گازها است. سطح مقطع یک نازل صوتی را در شکل زیر مشاهده می کنید.

کالیبراسیون دبی سنج توسط روش نازل صوتی

در یک نازل صوتی در صورت وجود فشار کافی در بالا دست، حداکثر سرعت در گلوگاه (کمترین قطر) برابر سرعت صوت است. بنابراین با داشتن سطح مقطع گلوگاه می توان دبی عبوری از آن را بدست آورد. با موازی کردن تعدادی نازل می توانید دبی های مختلفی را ایجاد نمائید.

0 0 رای ها
به این مقاله امتیاز دهید.
اشتراک در
اطلاع از
guest
0 نظرات
بازخورد (Feedback) های اینلاین
View all comments

فرصتی استثنائی برای اولین بار در ایران!

برای کسب اطلاعات بیشتر، صفحه پاراکس را در اینستاگرام دنبال کنید.

0
افکار شما را دوست دارم، لطفا نظر دهیدx
scroll
باز کردن واتساپ
1
سلام
جهت اعلام درخواست خود
در واتساپ به ما پیام دهید